หน้าแรก


หากนักเรียนโหลด ปพ.1 ไม่ได้ให้ออกแล้วเข้าใหม่

สาเหตุนักเรียนที่เข้าดูผลการเรียนไม่ได้

     1.วันเดือนปีเกิดผิด การดูผลการเรียนใช้ รหัสนักเรียน 5 หลัก และวันเดือนปีเกิด

     2.ไม่มาแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน