แนวปฏิบัติการย้ายออกนักเรียน

แนวปฏิบัติกรณี

การย้ายออกนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนปทุมราชวงศา

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

1.              การย้ายออกนักเรียน

สถานที่ให้บริการ                โรงเรียนปทุมราชวงศา

                ระยะเวลาเปิดให้บริการ      เปิดให้บริการ 08.00 น. – 16.00 น.

        วันจันทร์ ศุกร์

        เว้นวันหยุดราชการ            

      มีพักเที่ยง

                                  เวลาเปิดรับคำขอ                เวลาเปิดรับคำขอ                 08.30 น.                              

                                                                              เวลาปิดรับคำขอ                  15.30 น.

2.              *หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)

1.  ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายออกต่อสถานศึกษา 

                          หมายเหตุ...รับใบคำร้องและเขียนใบคำร้อง  ณ จุดรับคำร้องขอย้าย  (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน  15 นาที)

2.  สถานศึกษาทำหนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า

                        พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

2.1  หลักฐานแสดงผลการเรียนเพื่อย้ายสถานศึกษา สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                                       ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  แล้วแต่กรณี (ปพ.1)

                                       2.2. หลักฐาน ปพ.7  ปพ.6 และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน

                                       2.3 แบบยืนยันการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง

                                       2.4 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี)

                                       2.5 แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

                        3. สถานศึกษาพิจารณาให้ย้าย

4. แจ้งผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)

5. ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

 3.              *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

เวลา

ส่วนงานรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

การตรวจสอบเอกสาร

1.ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายออกต่อสถานศึกษา 

2.แบบยืนยันการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง

3.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

4. หลักฐาน ปพ.7  ปพ.6 และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน

5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน(ถ้ามี)                     

6. แบบบันทึกสุขภาพ ( ถ้ามี)

2

วัน

งานทะเบียน วัดผล

โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

2

การพิจารณาอนุญาต

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเอกสาร

1

ชั่วโมง

งานทะเบียน วัดผล

โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

3

การลงนามอนุญาต

ผู้บริหารลงนามในเอกสาร

1

ชั่วโมง

โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

4

การแจ้งผลการพิจารณา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบ พร้อมจัดทำเอกสารการส่งตัวนักเรียนประกอบการย้ายและ โรงเรียนจัดทำ

1

ชั่วโมง

งานทะเบียน วัดผล

โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

 

4.   ระยะเวลาดำเนินการรวม วัน

5.   ค่าธรรมเนียม ………….ไม่มี

6.   ช่องทางการร้องเรียน

1)  โรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ   โทร 045 – 456230 ( หมายเหตุ : กรณีได้รับเอกสารช้ากว่าที่กำหนด หรือมีการดำเนินการแบบ  ไม่โปร่งใส)

2)  สายด่วนผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา  โทร 081-5471205 ( หมายเหตุ : เวลา 06.00 น. – 18.00 น.)

3) สายด่วนงานบริหารทั่วไป  โทร 045 – 456230 (หมายเหตุ : เวลา 06.00 น. – 18.00 น.)

Comments