pisa2562_1

กระดาษคำตอบ
เครื่องมือวัดและประเมินผล "วรรณคดีและวรรณกรรม"


คำชี้แจง  
1. นักเรียนต้องใช้อีเมลในการเข้าใช้กระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์
2. นักเรียนสามารถใช้อีเมลในการเข้าใช้กระดาคำตอบอิเล็กทรอนิกส์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Ċ
ทองแสง หน่อแก้ว,
9 ก.ย. 2562 23:18
Ċ
ทองแสง หน่อแก้ว,
9 ก.ย. 2562 23:44
Ċ
ทองแสง หน่อแก้ว,
10 ก.ย. 2562 00:02
Ċ
ทองแสง หน่อแก้ว,
10 ก.ย. 2562 00:09
Ċ
ทองแสง หน่อแก้ว,
10 ก.ย. 2562 00:17
Ċ
ทองแสง หน่อแก้ว,
10 ก.ย. 2562 00:23
Comments